REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nordic walking w ramach projektu

pn. “ABC Nordic Walking”

współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Niniejszy regulamin (zwanych dalej regulaminem) określa warunki i zasady naboru, organizacji oraz uczestnictwa w zajęciach nordic walking (zwanych dalej zajęciami), których organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking w Złotoryi (zwane dalej Organizatorem) na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Zajęcia obejmują udział w treningach z zakresu prawidłowego marszu z kijami nordic walking tj. nauki i doskonalenia technik nordic walking oraz doboru sprzętu i kształtowania podstawowych zdolności motorycznych: siła, szybkość, wytrzymałość. 

 2. Zajęcia obejmują tysiąc jednostek treningowych, po dziesięć jednostek treningowych w każdej grupie. Każda jednostka treningowa obejmuje 90 minut pracy z wykwalifikowanym instruktorem PSNW. 

 3. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu zajęć, który przedstawi instruktor prowadzący.
 4. Organizator w ramach zajęć określa trasy marszu. Uczestnicy zajęć zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 5. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów nordic walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, czuwających również nad bezpieczeństwem biorących udział w zajęciach. Instruktorów zapewnia organizator, gwarantując kwalifikacje instruktorów niezbędne do prowadzenia zajęć.
 6. Organizator posiada polisę OC, ale nie zapewnia ubezpieczenia uczestników zajęć od NNW.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do systematycznego udziału w zajęciach.

II. Zasady naboru i uczestnictwa.

 1. W zajęciach udział mogą wziąć osoby, które skończyły 50 rok życia. 

 2. W zajęciach udział może wziąć łącznie 2000 osób. 

 3. W każdej z grup treningowych w zajęciach uczestniczyć 
może grupa maksymalnie do trzydziestu uczestników. Do każdej trzydziestoosobowej grupy przydzielony będzie jeden instructor PSNW. Jeden instruktor może pracować maksymalnie z trzydziestoma uczestnikami zajęć. 

 4. W razie większej ilości chętnych niż dopuszczalna, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 5. Zgłoszenia przyjmowane będą przed zajęciami u instruiktora prowadzącego oraz pod adresem poczty elektronicznej: projektymsit@gmail.com 

 6. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wyrażenie przez uczestnika zgody na fotografowanie go przez instruktora prowadzącego (w celu promocyjnym i sprawozdawczym).
 7. Operator nie będąc uprawnionym podmiotem do przeprowadzenia badań medycznych, przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa zaleca wszystkim chętnym konsultacje z właściwym lekarzem. Deklaracja uczestnictwa zawiera także pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć, w celu ich odbycia.
 8. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 9. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do posiadania własnych kijów do 
marszu nordic walking, do podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia instruktorów oraz do informowania instruktorów w czasie zajęć o jakichkolwiek niepokojących reakcjach organizmu. 

 10. W przypadku niezrealizowania zajęć w którymś z terminów z przyczyn losowych i niezależnych od Operatora, Operator zorganizuje termin zastępczy, o którym uczestnicy zajęć zostaną powiadomieni na siedem dni wcześniej poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Operatora pod adresem www.psnw.pl 

 11. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach Organizator nie ma obowiązku organizacji zastępczych zajęć. 

 12. Wykwalifikowani instruktorzy nordic walking prowadzić będą sprawodzania cząstkowe i końcowe, które zawierały będą: termin zajęć, ilość uczestników, uwagi instruktora 
do zajęć.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 3. W razie pytań bądź wątpliwości uczestnicy zajęć mogą kontaktować się z Organizatorem pod nr telefonu 668 005 085 oraz pod adresem poczty elektronicznej projektymsit@gmail.com
 4. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
powrót
WSPÓŁPRACA